Posts Tagged 'כלכלה'

אחריות שלנו? מה פתאום

סיפור שארע באמת בעשרת, הישוב שכוח האל למחצה בו גדלתי (למחצה, כי הוא ממוקם חצי שעה מתל-אביב אבל נמצא תודעתית רחוק בדרום):

כבישובים רבים המגיעים לגיל מסוים, הוקמה בישוב שכונה חדשה – שיכון בנים. קנו התושבים החדשים מגרשים, שילמו כך וכך עשרות שקלים למועצה על מנת שזו תבנה במקום תשתיות, תסלול כבישים, תקים מדרכות ותאורה וכיוב'.

בשלב מסוים פנתה המועצה אזורית לכלל תושבי הישוב בדרישה לתשלום חד פעמי. תשלום אשר היה אמור לממן את התשתיות הנ"ל.

התבלבלו התושבים וניסו להעלות בעזרת ועד התושבים של הישוב את השאלה המתבקשת: האם המיסים הרגילים שאנו משלמים בנוסף לדמי התשתית אשר גביתם מהבנים, לא הם אלה שאמורים לממן את התשתיות? לא, ענתה המועצה, אין ברירה, אנחנו בגירעון.

ומה עשה הועד? זה שתפקידו לייצג את התושבים מול מועצתם. האם נעמד מול דרישות המועצה, ודרש שתואיל בטובה למלא את תפקידה, ושמיסי התושבים ימלאו את הצרכים אשר למענם שולמו? לא, הועד לקח על עצמו את תפקיד מימון התשתיות, והודיע לתושבים שהוא הצליח להשיג מחיר יותר טוב, ועכשיו במקום לשלם 30 אלף שקל הם צריכים לשלם רק 20 אלף שקל. (המספרים לשם ההמחשה בלבד). מי שעדיין סירב לשלם הוקע מייד כ"סרבן" וזכה מיד לאיומי קנסות איימתניים.

ההתנהלות הזו הייתה משעשעת אלמלא הייתה עצובה. היא עצובה יותר משום שהיא רק דוגמא ברמה המקומית לתופעה החוזרת על עצמה בכל רמות הפוליטיקה בארץ ובעולם. גוף שבעצם קיומו נועד לייצג את חבריו מול השלטונות (שעצם הצורך בו הוא אנורמליה זועקת מבחינתי) נהייה משת"פ של השלטון במקום להילחם כנגדו.

זה נכון בעוד דברים ברמה המקומית (איסוף הזבל בעשרת, לדוגמא, מתבצע גם הוא על ידי הועד) זה נכון גם ברמה הארצית, לדוגמא התנהלות ההסתדרות בתגובה לשביתת עובדי הרכבת בדימונה – הועד הארצי של ההסתדרות, אשר איים לפטר את העובדים אם יודיעו לתקשורת על תנאי העסקתם. דוגמא נוספת – התייצבותה של ור"ע (ועד ראשי האוניברסיטאות) כנגד שביתת המרצים בסימסטר האקדמי הקודם. (במקרה הזה זה צפוי, ור"ע הוא גוף שליח ישיר של נערי האוצר).

בסוף שנות ה-80 תהליך כזה היווה לפחות חלק ממה שהעיף את תאצ'ר בבריטניה – ההתנגדות למס הגולגולת שאמור היה לממן את מה שנותר משירותי הרווחה לאחר שנות שלטונה של תאצ'ר.

האם יש מוצא מהדינמיקה הזו? בה מתנערים גופים הנבחרים על ידי הציבור מכל אחריות כלפי הציבור שבחר בהם? בה גופים שהציבור בחר על מנת לייצג אותו מול הגופים הנבחרים הקודמים, הופכים למשת"פים (אולי היה צריך להקים ועד שייצג את תושבי עשרת מול ועד התושבים)?